هفتمین دوره برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر
در تاریخ دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ توسط Admin

اخبار علمی پس از برگزاری 6 دوره موفقیت آمیز " دوره های کشوری تربیت زیست پژوهشگر" توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بارنیز بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع و البته مقرون به صرفه جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را در قالب " دوره های مجازی - آنلاین " ارائه نماییم.
شبکه پزشکی مولکولی
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هفتمین دوره آنلاین برنامه کشوری"تربیت زیست پژوهشگر"


پکیج شماره 1
تکنیک های مولکولی و سلولی درمان هدفمند

برنامه الف)Real Time PCR from A to Z

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه Real Time PCR
2- نرم افزارهای Allele ID و oligo7
3- سنجش Copy Number با ریل تایم
4- آنالیز نتایج ریل تایم
5- آشنایی با نرم افزار REST
6- آشنایی با نرم افزار Graph Pad

تاریخ برگزاری: 15و16 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب) Cell Culture and cell-based assays

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه کشت سلول
2- دفریز کردن، فریز کردن و پاساژ سلول
3- ترانسفکشن با لیپوفکتامین و کلسیم فسفات
4- روش های بررسی زنده ماندن سلول
5- آشنایی با اپوپتوز و متاستاز
6- روش های سنجش اپوپتوز
7- روش های سنجش متاستاز و تهاجم

تاریخ برگزاری: 17و18 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج) Gene Therapy with Viruses

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با ژن درمانی
2- انواع ویروس های کاربردی در ژن درمانی
3- آشنایی با ویروس های AAV
4- روش تولید ذرات ویروسی
5- روش تخلیص و تغلیظ ذرات ویروسی
6- روش های دلیوری ذرات ویروسی به بدن

تاریخ برگزاری: 20و21 دی ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 480 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 330 هزار تومان برای کل این پکیج 6 روزه پرداخت خواهند نمود.
......................................................................................................................................

پکیچ شماره 2
مبانی اپی ژنتیک،اصول اندازه گیری و هدف گیری آن جهت درمان سرطان

برنامه الف) مبانی اپی ژنتیک

سرفصلهای دوره:
DNAمتیلاسیون
تغییرات هیستونی
Non-Coding RNA

تاریخ برگزاری: 22 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب)روش های اندازه گیری تغییرات اپی ژنتیک

سرفصلهای دوره:

- نحوه طراحی پرایمرهای اختصاصی بررسی متیلاسیون
- Bisulfite Sequencing ،HRM،MSP
- روشهای آنزیمی تعیین متیلاسیون و
Pyrosequencing
و بررسی تغییرات هیستونی

تاریخ برگزاری: 23 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج)هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان سرطان

سرفصلهای دوره:
- هدف گیری آنزیم های سیستم اپی ژنتیک
- استفاده از سیستمCrispr
- استفاده ازهاmiRNA

تاریخ برگزاری: 24 دی ماه
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی (بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 80 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه د) NGS

سرفصلها:
-اصول روشهای تعیین توالی
- مراحل آنالیز داده ها
- بانک های بیوانفورماتیکی آنالیز داده های تعیین توالی
- نحوه شناسایی و فیلترینگ وارینت ها

تاریخ برگزاری: 29و30 دی ماه
مدرس: دکتر حمزه رحیمی ( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 440 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 308 هزار تومان برای کل این پکیج 5 روزه پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................................

پکیچ شماره3
تکنیک های مولکولی خاموش کردن ژنها

برنامه الف)
An Introduction to several software in PCR, Genome editing, microRNAs and LNCs

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با اصول اولیه پی سی ار
2- نرم افزارهای انلاین طراحی پرایمر برای پی سی ار
3- آشنایی با اصول اولیه ویرایش ژنی
4- طراحی sgRNA ها
5- آشنایی با microRNA ها
6- طراحی پرایمر و پروب برای microRNA ها
7- نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف
9- LNC ها
10- طراحی پرایمر و نرم افزارهای انلاین پیش بینی ژن های هدف LNCها

تاریخ برگزاری: 4 الی 7 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 340 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب) An Introduction to small interfering RNA

سرفصلهای دوره:

1- آشنایی با ساختار SiRNA ها
2- طراحی SiRNA
3- ساخت الیگو دو رشته ای و مدیفیکاسیون های لازم
3- روش های تراسفکت به داخل سلول یوکاریوت

تاریخ برگزاری: 8 و9 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر الهام تفسیری( بخش پزشکی مولکولی انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام:160 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 350 هزار تومان برای کل این پکیج 6 روزه پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................................

پکیچ شماره4
آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک و کلونینگ ژن

برنامه الف) اصول و مبانی کلون کردن ژن

سرفصلهای دوره:

● انواع وکتورهای پروکاریوتی و یوکاریوتی (تئوری)
● طراحی و انتخاب وکتور، ژن هدف و میزبان (تئوری)
● استخراج پلاسمید (عملی)
● الکتروفورز DNA روی ژل آگارز (عملی)

تاریخ برگزاری: 11 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ب)انواع PCR و کاربرد آنها

سرفصلهای دوره:

● اصول، مبانی و انواع PCR (تئوری)
● بهینه سازی شرایط PCR (تئوری)
● تکثیر ژن هدف توسط تکنیک PCR (عملی)
● استخراج DNA از روی ژل (عملی)
● هضم آنزیمی توسط آنزیمهای محدودالاثر (عملی)

تاریخ برگزاری: 12 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه ج)اصول غربالگری و تأیید کلونهای نوترکیب

سرفصلهای دوره:

● روشهای غربالگری کلون های نوترکیب (تئوری)
● الحاق ژن در پلاسمید و روشهای بهینه سازی آن (عملی)
● تهیه سلولهای مستعد و صلاحیت دار باکتری به روش شیمیایی (عملی)
● ترانسفورماسیون باکتری با پلاسمید نوترکیب به روش شوک حرارتی (عملی)
● غربالگری و تأیید کلونهای نوترکیب (عملی)

تاریخ برگزاری: 13 بهمن ماه
مدرس: خانم دکتر اعظم بوالحسنی ( بخش هپاتیت و ایدز انستیتوپاستور ایران)
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 9 الی 13

برنامه د) برنامه‌نویسی نرم‎ افزار آماری R و کاربرد آن در آنالیز داده ها

سرفصلهای دوره:

- چگونگی نصب R و RStudio در لینوکس و ویندوز
- مدیریت داده ها در R
- انجام آمار توصیفی با R
- تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی در نرم افزار
- ساختار های کنترل (if-for-while-break-return)
- کار با توابع درونی R
- توابع مهم و کاربردی در
(R(lapply-tapply-split-mapply10-apply
- انجام انواع آزمون های آماری در (R (t-test, ANOVA, Regression, Power analysis
- شبیه سازی در R
- نرمال سازی

تاریخ برگزاری: 14 و 15 بهمن ماه
مدرس: اوژن فارمد
هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان
ظرفیت: 25 نفر
ساعت برگزاری: 14 الی 18 بعد از ظهر

توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 350 هزار تومان برای کل این پکیج 5 روزه پرداخت خواهند نمود.تلفن های پاسخگویی در ساعات اداری:
021-66954324
021-64112449
پاسخگویی از طریق واتس آپ و تلگرام:
09373022275
رایانامه: molmednet@gmail.com
کانال تلگرام خبری: t.me/molmednet
اینستاگرام: molmednet


توجه : - بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
- برگزاری دوره با اسکایپ
- تمامی ساعت ها قابل تغییر می باشند

هفتمین دوره برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani