سومین دوره کشوری " تربیت زیست پژوهشگر " [1]

نوشته شده توسط : kasra در تاریخ یكشنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۷
IRMOLMEDNET News [2]
سومین دوره کشوری " تربیت زیست پژوهشگر " در قالب دوره های کاملا تخصصی کار آموزی و کارورزی در پاییز و زمستان 1397 و البته با ظرفیت بسیار محدود برگزار می گردد.

پس از برگزاری 2 دوره موفقیت آمیز " دوره های کشوری تربیت زیست پژوهشگر" توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بار بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه هایی کامل، جامع و البته تخصصی تر را در قالب " دوره های کار آموزی و کارورزی " ارائه نماییم.

این دوره ها که بصورت کار آموزی ارائه شده اند، در 2 آزمایشگاه و 2 بخش کاملا تخصصی با همکاری انستیتو پاستور ایران برگزار می گردد.


دوره کار آموزی و کارورزی شماره 1 (بخش پزشکی مولکولی)
عنوان کلی کار آموزی: "تکنیک های ژنتیک مولکولی در تشخیص، تحقیقات و کلینیک"
مدت زمان دوره: 10 روز
ظرفیت این دوره: 10 نفر
زمان این دوره: 19 تا 30 آبان ماه
هزینه کل دوره: برای اعضای شبکه، دانشجویان، اعضای انجمن های علمی کشور با احتساب 20 درصد تخفیف: 1/760/000 هزار تومان
هزینه کل دوره: برای افراد عادی: 2/200/000 هزار تومان

ثبت نام بصورت مجزا نیز مقدور می باشد که در اینصورت هزینه ها به قرار زیر می باشد:
هزینه ردیف الف: 600 هزار تومان
هزینه ردیف ب: 500 هزار تومان
هزینه ردیف ج: 400 هزار تومان
هزینه ردیف د: 300 هزار تومان

الف) تجزیه و تحلیل پیشرفته داده های Real Time PCR در حوزه تحقیقات،تشخیص و کلینیک" با این سرفصلها:

1- اصول و مبانی Real Time PCR
2- معرفی انواع پروب،اصول طراحی پرایمر جهت Real Time – PCR، طراحی پرایمر و پروب با Blast , NCBI
3- طراحی پرایمر با نرم افزارهای Allele ID, Gene runner, Primer3
4- آشنایی با نرم افزار ABI دستگاه Step One Plus
5- Standard Curve و تفسیر داده های حاصل از Real Time PCR با نرم افزار دستگاه
StepOne Plus
6- آشنایی با نرم افزارRESTRG و تفسیر داده های سنجش بیان نسبی ژن ها
7- اصول و مبانیPCR و طراحی پرایمر PCR جهت تشخیصSNPها
8- انجام عملی PCR، الکتروفورز و آنالیز نتایج
9- آشناییHRM و طراحی پرایمر
10- انواع روش های بررسی متیلاسیون و کاربرد های آنالیز آن
11- انجام HRMو آنالیز داده ها
12- اصول و نحوه طراحی جهت بررسی پلی مورفیسم های ژنتیکی با روش
TaqMan SNP Genotyping Assay نرم افزار Allele ID

ب) " ریزRNA ها " شامل این سرفصلها :

1- استخراج RNA از بافت
2 - سنتزcDNA با روش ساقه – حلقه
3- انجام Real Time Taqmanبرای ریز RNAها
4- آنالیز داده ها توسط برنامه و رسم گراف با برنامه Graph pad 5 Rest
5- مستعد کردن باکتری TOP10
6- ترانسفورم کردن باکتری با وکتور

ج) Cell culture شامل این سرفصلها:

1- Thawing cells (دفریزکردن سلولی )
Trypsinization, Seed, subculture, count-2
3- Characterize cells using phase contrast microscope
4- Cryopreserve cells(فریز سلولی)
Cell treatment by drug- 5

د) NGS بالینی شامل این سرفصلها :

1- معرفی مراحل آنالیز داده هایNGS
2- بررسی فایل فرمت های NGS
3-کنترل کیفی داده های NGS
4- پیدا کردن واریانت ها
5 - روشهای پیشگویی ساختار
6- بانک های اطلاعاتی پروتئین
7- آماده سازی فایلهای پیشگویی ساختار
8- آنالیز مولکولی ساختاری
........................................................................................................................

دوره کار آموزی و کارورزی شماره 2 (آزمایشگاه ونوم و بیومولکولهای درمانی)
عنوان کلی کار آموزی: "از ژن تا پروتئین تا آنتی بادی های منوکلونال"
مدت زمان دوره: 9 روز
ظرفیت این دوره: 10 نفر
زمان این دوره: 3 تا 14 آذرماه
هزینه کل دوره: برای اعضای شبکه، دانشجویان، اعضای انجمن های علمی کشور با احتساب 20 درصد تخفیف:1/960/000 هزار تومان
هزینه کل دوره برای افراد عادی: 2/450/000 هزار تومان

ثبت نام بصورت مجزا نیز مقدور می باشد که در اینصورت هزینه ها به قرار زیر می باشد:
هزینه ردیف الف: 1 میلیون تومان
هزینه ردیف ب: 900 هزار تومان

الف) " دوره جامع از ژن تا پروتئین" شامل این سرفصلها:

1- بیوتکنولوژی و کاربرد آن در علوم پایه
2- اهمیت بیوتکنولوژی در اقتصاد
3- مراحل کلون سازی ژن ها در سیستم باکتریایی
4- تخلیص RNA و سنتز cDNA
5- اصول تئوری PCR
PCR (Mix Preparation and Thermocycling) -6
7- طراحی پرایمر و بیوانفورماتیک
8- اصول تئوری مهندسی ژنتیک در سیستم بیانی باکتریایی
9- تخلیص پلاسمید
10- هضم آنزیمی و الکتروفورز محصولات هضم آنزیمی
10-1- استخراج از ژل
10-2 Ligation
11- ترانسفورماسیون
12- بررسی رویکرد تحقیقاتی کاربرد کلون سازی ژن ها در سیستم باکتریایی (بررسی مقالات)
13- مهندسی ژنتیک با رویکرد بیان در سیستم باکولوویروس
14- تأیید کلون شدن با روش های سریع
15- تأیید کلون شدن با تعیین توالی و تفسیر نتایج آن
16- بیان باکتری ها
17- وکتورهای بیانی در سیستم باکتریایی
18- کشت و القاء باکتری ها با IPTG
19- مهندسی ژنتیک با رویکرد بیان در سیستم پستانداران
20- بررسی بیان باکتری ها با SDS-PAGE
21- بیان پری پلاسمیک پروتئین ها در سیستم باکتریایی
22- بررسی بیان باکتری ها با وسترن بلات
23- پروتئین های نوترکیب دارویی و آنتی بادی های درمانی
24- روش های مختلف تخلیص پروتئین ها (با تأکید بر پروتئین های نوترکیب)
25- تخلیص اولیه پروتئین های نوترکیب با استفاده از ستون های Ni-NTA
26- تخلیص نهایی پروتئین ها با استفاده از HPLC

ب) " روش های مختلف تهیه آنتی بادی های منوکلونال و روش نمایش فاژی در تهیه آنتی بادی های منوکلونال " شامل این سرفصلها:

1- روش های مختلف تهیه آنتی بادی های منوکلونال 1
2- روش های مختلف تهیه آنتی بادی های منوکلونال 2
3- ایمن سازی حیوان با هدف بدست آوردن آنتی بادی
4- بررسی روند ایمن سازی در حیوان
5- روش نمایش فاژی در تهیه آنتی بادی های منوکلونال
6- اصول تئوری روش های کلون سازی ژن ها و تهیه کتابخانه ژنی
7- جداسازی لنفوسیت ها از حیوان ایمن شده
8- ساخت کتابخانه ژنی (Demo)
9- ساخت کتابخانه آنتی بادی و تکثیر فاژ کمکی
10- تکثیر کتابخانه باکتریایی و تبدیل آن به کتابخانه فاژی و تعیین تیتر فاژها
11- انجام فرآیند غنی سازی یا Biopanning و بررسی روند آن با Phage-ELISA
12- انتخاب تک کلون ها و بررسی آنها برای رسیدن به منوکلونال آنتی بادی ها
.......................................................................................................................

دوره کار آموزی و کار ورزی شماره 3 ( بخش نانوبیوتکنولوژی)
عنوان کلی کار آموزی:
" مهندسی پروتئین، مدلسازی مولکولی پروتئین ها،نانوبیوتکنولوژی و کاربردهای آن در دارورسانی مولکولهای زیستی"

مدت زمان دوره: 9 روز
ظرفیت این دوره: 8 نفر
زمان این دوره: 17 تا 25 آذرماه
هزینه کل دوره: برای اعضای شبکه، دانشجویان، اعضای انجمن های علمی کشور با احتساب 20 درصد تخفیف:1/840/000 هزار تومان
هزینه کل دوره برای افراد عادی: 2/300/000 هزار تومان

ثبت نام بصورت مجزا نیز مقدور می باشد که در اینصورت هزینه ها به قرار زیر می باشد:
هزینه ردیف الف: 600 هزار تومان
هزینه ردیف ب: 600 هزار تومان
هزینه ردیف ج: 500 هزار تومان

الف ) مهندسی پروتئین شامل این سرفصلها:

1- مهندسی ژنتیک و اصول کلونینگ
PCR , primer design -2
PCR - 3
4- مبانی الکتروفورز
5- روش های ترانسفورماسیون و بیان در سلولهای پروکاریوتی
6- ترانسفورماسیون و الکتروفورز ژل آگارز
7- انواع روش های شکست سلولی
8- روش های خالص سازی پروتئین ها
9- HPLC
10- الکتروفورز ژل SDS-PAGE
11- روش های شناسایی پروتئین ها
12- روش های بررسی فعالیت
13- خالص سازی به روش NI-NTA

ب) مدلسازی مولکولی پروتئین ها شامل این سرفصلها:

1- مبانی و انواع مدل سازی ملکولی پروتئین ها
2- آشنایی با پایگاه داده ها و ساختارهای ملکولی پروتئینی
3- کار با ساختارهای ملکولی پروتئین ها
4- مدلسازی پروتئین 1
5- مدلسازی پروتئین 2
6- ارزیابی پروتئین مدلسازی شده

ج) نانوبیوتکنولوژی و کاربردهای آن در دارورسانی مولکولهای زیستی شامل این سرفصلها:

1- نانوتکنولوژی و کاربردهای آن در دارورسانی
2- انواع نانوحامل های دارویی
3- تهیه نانونیوزوم های حاوی پروتئین مدل
4- نانوتکنولوژی در دارورسانی مولکولهای زیستی
5- تعیین خصوصیات و ارزیابی برون تنی نانوحاملهای دارویی
6- تعیین خصوصیات نانونیوزوم حاوی پروتئین مدل
7- بیوپلیمرها و کاربرد آنها در نانوبیوتکنولوژی
8- تهیه نانوذرات پلی ساکاریدی به روش کمپلکس شدن پلی الکترولیتی
9- تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات کایتوزان-دکستران حاوی
پروتئین مدل

تلفن های ثبت نام:
021-66954324
021-64112449
021-64112445
تلگرام و سروش: 09373022275
کانال خبری: Telegram.me/molmednet
پیام رسان سروش: Molmednet
اینستاگرام : Molmednet

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توجه : لازم به ذکر است که، این دوره ها کارگاه آموزشی نمی باشند.
تمامی این دوره ها بصورت کار آموزی و کار ورزی بوده که در این حالت، شرکت کنندگان محترم، دوره ها را صرفا بصورت تکنیک عملی فرا خواهند گرفت.
در پایان هر دوره، شرکت کنندگان، معتبرترین مدرک آموزشی هر دوره را دریافت خواهند نمود که مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد.

توجه2:
ثبت نام این دوره ها بصورت کلی و جز به جز مقدور می باشد که تمامی اطلاعات هر دوره ( کلی و جزیی ) در متن کامل خبر قید گردیده است.
سومین دوره کشوری " تربیت زیست پژوهشگر " | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=267
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php