آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹
News [2]
پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره های آنلاین و مجازی توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بار نیز بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع و البته مقرون به صرفه جهت تمامی طیف ها (اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را در قالب " دوره های تئوری و عملی مجازی - آنلاین " ارائه نماییم.

پکیج شماره 1) تکنیک های سلولی و مولکولی


برنامه الف): اصول و مبانیPCR و معرفی انواع PCR

(پیش نیاز برنامه Real time PCR)

سرفصل های دوره:

- آشنایی با اصول و مبانی PCR
- انواع PCR
- کاربرد PCR
- طراحی پرایمر با برنامه های آنلاین Primer3
- طراحی پرایمر با استفاده از NCBI
- بلاست پرایمر
- تاییدیه دقت پرایمر طراحی شده
- تکنیک آموزشی و پروتکل PCR

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری:25 و 26 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ب): Real Time PCR from A to Z

سرفصلهای دوره:

- آشنایی با اصول اولیهReal Time PCR
- نرم افزارهای Oligo7 و Allele ID
- سنجش Copy Number با ریل تایم
- آنالیز نتایج ریل تایم
- آشنایی با نرم افزارREST
- آشنایی با نرم افزارGraph Pad

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری:27 و 28 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس: دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ج): کشت سلول مقدماتی (پیش نیاز کشت سلول مقدماتی)

سرفصلهای دوره:

- مبانی کشت سلول
- آشنایی با اتاق کشت
- کشت سلول های چسبنده
- کشت سلول های معلق
- فریز و دفریز کردن سلول
- پاساژ سلولی
- شمارش سلولی
- روش ترانسفکشن با کلسیم فسفات
- روش ترانسفکشن با استفاده از پلیمرهای کاتیونی
- الکتروپوریشن

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 29 و 30 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 140 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه د): کشت سلول پیشرفته

سرفصلهای دوره:

-تست MTT
cytometry Flow-
Facs -
- تست آپوپتوز
Colony formation assay-

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 1 و 2 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه و): Non – Coding RNAs

سرفصلهای دوره:

- مقدمه ای بر انواع RNAهای غیر کد کننده
- مکانیسم و کاربرد آنها در تشخیص
- طراحی پرایمر و پروب برای آنها به روش ساقه-حلقه و دم پلی A
- نرم افزارهای آنلاین برای پیش بینی ژنهای هدف

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 3 و 4 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 130 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)

توجه: هزینه کل این پکیج 750 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 525 هزار تومان برای کل این پکیج 10 روزه که شامل 5 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

.............................................................................................................

پکیج شماره 2) پروتئین های نوترکیب دارویی (پیش نیاز پکیج 3)

برنامه الف): طراحی سازه های بیانی و کلونینگ پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- نحوه طراحی سازه های بیانی
- کلونینگ پروتئین های نوترکیب

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری:5 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ب): بیان پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- بیان پروتئین های دارویی در سیستم پروکاریوتی

- بیان پروتئین های دارویی در سیستم یوکاریوتی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 6 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ج): روشهای افزایش نیمه عمر پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- معرفی پروتئین های دارویی
- روشهای بهبود خواص فارماکوکنتیک پروتئین های نوترکیب دارویی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 9 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


توجه: هزینه کل این پکیج 300 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 210 هزار تومان برای کل این پکیج 3 روزه که شامل 3 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................


پکیج شماره 3) تولید آنتی بادی های درمانی با روش نمایش فاژی

برنامه الف): اصول و مبانی روش نمایش فاژی

سرفصلهای دوره:

- مروری بر روش نمایش فاژی جهت دستیابی به آنتی بادی
- آموزش روش بایوپنینگ، پلی کلونال فاژ الایزا، منوکلونال فاژ الایزا

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 10 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 130 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

برنامه ب): اهمیت تجاری آنتی بادی درمانی در صنعت بیوتکنولوژی

سرفصلهای دوره:

- بررسی آنتی بادی های درمانی و محصولات مرتبط
- تولید نانوبادی ها و کاربرد آنها در تشخیص و درمان
و وسترن بلات SDS-PAGE و بررسی آن با روش scFv - بیان قطعه آنتی بادی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 11 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 125 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

برنامه ج): آنتی بادی ها و بیماری های عفونی

سرفصلهای دوره:

-بررسی آنتی بادی های درمانی علیه باکتری ها و ویروس ها (با نگاه ویژه به کووید-19)
- آزمون های آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات آنتی بادی های ضد باکتریایی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 12 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 125 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

توجه: هزینه کل این پکیج 380 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 265 هزار تومان برای کل این پکیج 3 روزه که شامل 3 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

توجه : بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
-هیچگونه الزامی برای رعایت و ثبت نام پیش نیاز دروس وجود نداشته و اختیاری می باشد.
- ثبت نام دروس به صورت تک برنامه - پکیج به پکیج و یا کل دوره مقدور می باشد.
- برگزاری دوره با اسکایپ
- تمامی ساعت ها قابل تغییر می باشند.
آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=288
  [2] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://irmolmednet.ir/html/user.php