آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان)
در تاریخ سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط Admin

اخبار علمی پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره های آنلاین و مجازی توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بار نیز بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع و البته مقرون به صرفه جهت تمامی طیف ها (اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را در قالب " دوره های تئوری و عملی مجازی - آنلاین " ارائه نماییم.

پکیج شماره 1) تکنیک های سلولی و مولکولی


برنامه الف): اصول و مبانیPCR و معرفی انواع PCR

(پیش نیاز برنامه Real time PCR)

سرفصل های دوره:

- آشنایی با اصول و مبانی PCR
- انواع PCR
- کاربرد PCR
- طراحی پرایمر با برنامه های آنلاین Primer3
- طراحی پرایمر با استفاده از NCBI
- بلاست پرایمر
- تاییدیه دقت پرایمر طراحی شده
- تکنیک آموزشی و پروتکل PCR

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری:25 و 26 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ب): Real Time PCR from A to Z

سرفصلهای دوره:

- آشنایی با اصول اولیهReal Time PCR
- نرم افزارهای Oligo7 و Allele ID
- سنجش Copy Number با ریل تایم
- آنالیز نتایج ریل تایم
- آشنایی با نرم افزارREST
- آشنایی با نرم افزارGraph Pad

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری:27 و 28 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس: دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ج): کشت سلول مقدماتی (پیش نیاز کشت سلول مقدماتی)

سرفصلهای دوره:

- مبانی کشت سلول
- آشنایی با اتاق کشت
- کشت سلول های چسبنده
- کشت سلول های معلق
- فریز و دفریز کردن سلول
- پاساژ سلولی
- شمارش سلولی
- روش ترانسفکشن با کلسیم فسفات
- روش ترانسفکشن با استفاده از پلیمرهای کاتیونی
- الکتروپوریشن

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 29 و 30 بهمن
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 140 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه د): کشت سلول پیشرفته

سرفصلهای دوره:

-تست MTT
cytometry Flow-
Facs -
- تست آپوپتوز
Colony formation assay-

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 1 و 2 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 160 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)


برنامه و): Non – Coding RNAs

سرفصلهای دوره:

- مقدمه ای بر انواع RNAهای غیر کد کننده
- مکانیسم و کاربرد آنها در تشخیص
- طراحی پرایمر و پروب برای آنها به روش ساقه-حلقه و دم پلی A
- نرم افزارهای آنلاین برای پیش بینی ژنهای هدف

طول دوره: 2 روز
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ برگزاری: 3 و 4 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 130 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر الهام تفسیری(بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)

توجه: هزینه کل این پکیج 750 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 525 هزار تومان برای کل این پکیج 10 روزه که شامل 5 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

.............................................................................................................

پکیج شماره 2) پروتئین های نوترکیب دارویی (پیش نیاز پکیج 3)

برنامه الف): طراحی سازه های بیانی و کلونینگ پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- نحوه طراحی سازه های بیانی
- کلونینگ پروتئین های نوترکیب

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری:5 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ب): بیان پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- بیان پروتئین های دارویی در سیستم پروکاریوتی

- بیان پروتئین های دارویی در سیستم یوکاریوتی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 6 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


برنامه ج): روشهای افزایش نیمه عمر پروتئین های دارویی

سرفصلهای دوره:

- معرفی پروتئین های دارویی
- روشهای بهبود خواص فارماکوکنتیک پروتئین های نوترکیب دارویی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 9 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 100 هزار تومان
ساعت برگزاری:9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر رضا آهنگری کهن( عضو هیات علمی بخش نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)


توجه: هزینه کل این پکیج 300 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 210 هزار تومان برای کل این پکیج 3 روزه که شامل 3 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

......................................................................................................................


پکیج شماره 3) تولید آنتی بادی های درمانی با روش نمایش فاژی

برنامه الف): اصول و مبانی روش نمایش فاژی

سرفصلهای دوره:

- مروری بر روش نمایش فاژی جهت دستیابی به آنتی بادی
- آموزش روش بایوپنینگ، پلی کلونال فاژ الایزا، منوکلونال فاژ الایزا

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 10 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 130 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

برنامه ب): اهمیت تجاری آنتی بادی درمانی در صنعت بیوتکنولوژی

سرفصلهای دوره:

- بررسی آنتی بادی های درمانی و محصولات مرتبط
- تولید نانوبادی ها و کاربرد آنها در تشخیص و درمان
و وسترن بلات SDS-PAGE و بررسی آن با روش scFv - بیان قطعه آنتی بادی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 11 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 125 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

برنامه ج): آنتی بادی ها و بیماری های عفونی

سرفصلهای دوره:

-بررسی آنتی بادی های درمانی علیه باکتری ها و ویروس ها (با نگاه ویژه به کووید-19)
- آزمون های آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات آنتی بادی های ضد باکتریایی

طول دوره: 1 روز
مدت زمان: 4 ساعت
تاریخ برگزاری: 12 اسفند
ظرفیت : 25 نفر
نرم افزار مورد استفاده این برنامه: اسکایپ
هزینه: 125 هزار تومان
ساعت برگزاری: 9 صبح الی 13
نام مدرس:دکتر فاطمه رحیمی( عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران)

توجه: هزینه کل این پکیج 380 هزار تومان است.
کسانی که کل این پکیج را ثبت نام می کنند از 30 درصد تخفیف جداگانه بهره مند شده و مبلغ 265 هزار تومان برای کل این پکیج 3 روزه که شامل 3 گواهی مجزا از شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد، پرداخت خواهند نمود.

توجه : بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
-هیچگونه الزامی برای رعایت و ثبت نام پیش نیاز دروس وجود نداشته و اختیاری می باشد.
- ثبت نام دروس به صورت تک برنامه - پکیج به پکیج و یا کل دوره مقدور می باشد.
- برگزاری دوره با اسکایپ
- تمامی ساعت ها قابل تغییر می باشند.

آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani